Ding, Qian, Qian Yu, Lei Tao, Yifei Guo, Juan Zhao, and Jun Yu. 2022. “DL-3-N-Butylphthalide Enhances Synaptic Plasticity in Mouse Model of Brain Impairments”. STEMedicine 3 (1), e113. https://doi.org/10.37175/stemedicine.v3i1.113.