Xu, Qian, Xiaobing Huang, Ningzi Wu, and Peifeng Hou. 2022. “Oleuropein Inhibits Pancreatic Cancer through MiR-190b-5p Induction”. STEMedicine 3 (2), e125. https://doi.org/10.37175/stemedicine.v3i2.125.