Xiao, Sha, Qianqian Zhang, Ming Zhang, Rong Hu, and Rong Liu. 2022. “A Modified Mediterranean Diet Against Gestational Diabetes Mellitus”. STEMedicine 3 (3), e129. https://doi.org/10.37175/stemedicine.v3i3.129.