Zhou, Chenchen, Jindan Pei, Xiaobo Zhao, Shengyi Gu, Yuelin Wu, Sheng Wan, Ronghua Che, Zhimin Han, and Xiaolin Hua. 2020. “Inhibition of MicroRNA-874 Ameliorates Cardiomyocyte Apoptosis and Improves Cardiac Function in the Peripartum Cardiomyopathy of Gαq Transgenic Mice”. STEMedicine 2 (5), e75. https://doi.org/10.37175/stemedicine.v2i5.75.