Miao, Xiaofei, Zengyao Li, Ye Zhang, and Tong Wang. 2021. “MicroRNA-4284 Inhibits Colon Cancer Epithelial-Mesenchymal Transition by down-Regulating Perilipin 5”. STEMedicine 2 (6), e85. https://doi.org/10.37175/stemedicine.v2i6.85.